Bir Bilgi Markası

Rüyada Ezan Okumak

  Rüyada Ezan Okumak Ne Anlama Gelir ?

Rüyada ezan okumak, rüya sahibinin  hac aylarında hacca gideceğine işaret eder.

Bazen rüyada ezan okumak, koğuculuğa, hareket ve intikal ve harp için hazırlık yapılacağına dair bildirinin duyulacağına delalettir.

Bazen rüyada ezan okumak, hırsızlığa, bazen de derece yüksekliğine, büyük bir rütbeye yükselmeye ve işitilecek herhangi bir söze, bekar için evlenmeye işaret eder.

Ezan çok kere doğru habere delalettir.

Bir kimsenin rüyasında kendisini kıbleden başka bir yöne veya arapçadan başka bir lisansla ezan okurken görmesi, o kimsenin bid’at içinde bulunduğuna işaret eder.

Bir kadın, rüyada kendisini cami minaresinde ezan okuduğunu görse, o memlekette büyük bir bid’at zuhur eder.

Çocukların vakitsiz ezan okumaları, o memleketin cahiller ve ehl-i sünnetin gayri kimseler tarafından istila edilmesidir.  Minarede ezan okuduğunu gören kimse, buna ehil olması durumunda sesinin duyulacağı yer nispetinde şerefe nail olur. Ehil olmaması durumunda ise düşmanlarının çok olmasına ve onlara üstün olmaya muvaffak olmasına delalet eder. Tüccar ise ticaretinde kar eder.

Ezan, duaya, takvaya, taat ve hayırlı işlere emniyete, şeytanın hilesinden kurtuluşa işaret eder.

Bir kimsenin rüyasında kendisini kafir bir memlekette kuyunun içerisinde ezan okuduğunu görmesi, o kimsenin o memleket halkını islam dinine davet etmesine işaret eder. Eğer kuyu müslüman memleketinde ise o kimse casustur.  Bu rüyayı gören kimsenin, bazen de insanları bid’ate davet etmesine işaret eder.

Kendisinin ezan okuduğunu gören kimse, dindar ise millete iyilikle emreder. Eğer günahkar ise dövülür.

Bir kimsenin rüyasında ezan okuduğunu fakat kimsenin ezanına icabet etmediğini görmesi, o kimsenin zalim bir halktan olduğuna işaret eder.

Komşusunun evinin üstünde ezan okuduğunu gören kimse, komşusunun hanımına hıyanet eder.

Bir kimsenin rüyasında yüzükoyun ezan okuduğunu görmesi, o kimsenin hanımının insanlar arasında koğuculuk yaparak onları rahatsız etmesine işaret eder. Bu rüyayı gören kimsenin bekar olması durumunda evlenmesine işaret eder.  Sokak ve çarşıda ezanın okunması temiz bir hayat ve güzel geçimdir.

Bazı tabirciler, bir kafile içerisinde ezan okuyan kimse hırsızlıkla itham edilir, demişlerdir. Yine ezan, ortaktan ayrılmaktır.

Harabe bir yerde ezan okuduğunu görmek, o yerin imarına ve orada çok kalabalık insanların toplanmasına işarettir. Hamamda ezan okumak, sıtma ve humma hastalığı ile yorumlanır.

Eğer ezanı tebdil eder, ezan ve zikrullah ile oynarsa veya ezan okurken avret yeri açık olursa hasid ve hayırsız bir şöhrete işarettir.

Toplu halde bir kavmin üzerine ezan okuduğunu gören kimse, zalim bir halkı hakka davet eder. Bazen rüyada ezan okumak dini ilimde alim ve fakih olmaya işarettir.

Semada ezan okuduğunu ve insanlarında onu dinlediğini gören kimse, nası hayra davet eder.  Onlarda onun davetine icabet eder.

Bir kere veya iki kere ezan okuduğunuzu, kamet getirdiğinizi ve farz namaz kıldığınızı görmeniz, hac ve umre yapmanıza işaret eder.

Ezanda ziyade ve noksanlık yaptığını veya ezanın lafızlarını değiştirdiğini gören kimse, bu ziyade ve noksanlık miktarınca insanlara zulmeder. Bir duvar üstünde ezan okuduğunu gören kimse, insanları sulha davet eder.

Bir kimsenin rüyasında evin üstünde ezan okuduğunu görmesi, o kimsenin ehlinin vefat etmesine işaret eder.

Bir çocuğun ezan okuduğunu görse, o çocuğun anne ve babası yalan ve iftiradan kurtulur.

Bir kimse güya kendisini oyuncak olsun diye ezan okuduğunu görse, aklı gider.

Bir kimsenin rüyasında sokakta ezan okuduğunu görmesi, o sokak ehlinden birisinin ölmesine işaret eder.

Bir kimsenin rüyasında pis bir yerde ezan okuduğunu görmesi, o kimsenin ahmak birisini sulha davet etmesine fakat o kimsenin davetini kabul etmemesine delalet eder.

  Seyyid Süleyman Yorumu

İbn-i Şirin demiştir ki: Bilinen bir mekanda Ezan okunduğunu gören; itikatlı, dindar bir müslüman ise, Allah Teala Hazretleri ona Kabe’yi kısmet eder. Meçhul bir yerde ezan okunduğunu görmek; iyi değildir. Rüya sahibi, günahkarlar zümresinden ise; bir şey çalar. Bir minarede ezan okuyan kimse; halkı Allah (C.C.) Hazretlerinin yoluna davet eder.

Yatağından kalkmadan ezan okuyan eşini ve ailesini küçük görür. Onlara hakaret eder. Hanesinin kapısının önünde ezan okuyanın; eceli yaklaşmıştır.

Evinin ortasında ezan okuyan; ya evladını yahutta kız kardeşini kaybeder. Sofada ezan okuyanın babası veya amcası ölür.

Komşusunun damı üzerinde ezan okuyan kimse; onlardan biri hakkında kötü düşünür. Padişah sarayının kapısı önünde ezan okumak; bir kabahatinin inkişafına (bilinmesine, yayılmasına) veya sultanın yanında hakkı söylemeye delalettir. Sokak ve çarşıda ezan okumak; fakirlik ve iflas yahutta o çarşı ahalisinden birinin vefatıdır. Çukur veya başka derin bir yerde ezan okuyan; kafir olur. Ezan mahalli olmayan bir mahalle arasında ezan okuyan; herkesin halini merak edip araştırır.

Ailesiyle beraber ezan okumak; bir musibetin ortaya çıkacağına işarettir. Okuduğu ezanda eksik veya fazla bir şey var ise, rüya sahibi batıl bir işe yönelir. Küçük bir çocuğun ezan okuması, ana ve babası hakkında yalan konuşulacağına, iftira edileceğine delalettir.

Hamamda Ezan okumak; din ve dünya hayatında noksana işaret eder. Yolda gitmekte olan bir kafile veya arkadaş grubu arasında ezan okumak; o insanların suçsuz olmalarına rağmen hırsızlıkla itham edileceklerinin habercisidir. Ezan okuyarak namaz kıldığını gören, hapisteyse kurtulur. Ağzından salya akarak veya eğlenerek, oynayarak ezan okuyan, yakın zamanda vefat eder.
Cabir’ül Mağribi şöyle diyor: Sahrada yalnızken ezan okuyanın, eceli yaklaşmıştır. Dağ tepesinde ezan okuyan kimse, kudreti ve kıymeti büyük bir zatın hakkında doğruyu söyler.

Minarede ezan okumak; büyük değer ve güç sahibi olmaktır. Mihrapta ezan okuyan kimse, yola gider, selametle döner, isteğine kavuşur. Ezanı dinleyen, namazını bırakmaz. Kamet sesini duymak; hayırlı bir işte başarıya delalet eder.
İbn-ül Eş’as’a göre: Ezan okuyup namaz kılındığını fakat, insanların namaza topluca gelmediklerini gören kimse, bir kavmi hak yoluna davet eder. Ancak, onlar bu çağrıya uymayıp nefislerine zulmetmeye devam ederler.

Namaz için tekbir aldığını gören kimse, Hz. Peygamberimiz (S.A.V.)’in sünnetini tatbik eder. Tekbiri güzel almamak, düşmanın gürültüsüne işarettir. Rüyayı gören; ya üzülür, ya feraha çıkar.

Bir kimse dam üzerinde ezan okuduğunu görse, o kimse bir kadın sayesinde şöhret kazanır, akıbeti hayırlı olur.
Cafer-i Sadık (R.A.) buyurmuştur ki Ezan rüyası, şunları temsil eder: Hac, doğru söz, iş, kuvvet ve kudretin yüceliği, reislik, ölüm, fakirlik ve iflas, ihanet, tecessüs, dinde noksanlık ve nifak.
Abdulgani’en Nablusi için, Ezan ve kamet rüyasının yorumu şöyle: Ezan okumak ve okunduğunu görmek; yüksek dereceye, güzel bir makama, itibara, sözünün ve emrinin dinlenmesine, bekar için dindar bir hanıma, doğru habere işaret eder. Rüya; Hac zamanı görülürse, sahibi hacca gider.
Kıbleden başka bir yöne dönerek ve Arapça’dan başka bir lisanla ezan okumak; yalan habere, fesat maksadıyla laf getirip götürmeye, memlekette bid’atin ve isyanların çıkmasına işarettir.
Bir kadının minarede ezan okuduğunu görmesi veya görülmesi, o yerde büyük bir bid’atin zuhuruna delalettir.

Küçük çocukların, özellikle vakitsiz olarak ezan okuduklarını görmek, cahillerin, asilerin ve zorbaların devlet idaresini istilasına delalettir.

Minareye çıkıp, ezan okuyan kimse; ehil ise vali olur. Rüya sahibi bu vazifeye layık değil ise, düşmanları artar. Fakat o, bunlara karşı galip gelir. Eğer tacir ve böyle alış-verişle meşgul birisi ise, ticaretinden kar sağlar.
İbn-i Kesir ve Nafi ise, şunları söylüyor: Uygun olmayan bir yerde ezan okumak; hayır değildir. Cinnet ve benzeri bir hastalığa delalettir.

Rüyada ezan okumak veya okunduğunu görmek; dua, takva, temizlik, ibadet, hayırlı işler yapmak, şeytan şerrinden muhafaza ve selamet ile yorumlanır.
Kafir memleketinde kuyu içinde, ezan okunduğunu görmek; halkı dine davet etmektir. Fakat, müslüman memleketinde bu rüyayı gören kimse; casusluk yapar, bid’at çıkarır.

Alelade bir mahalde ezan okuyan kimse; dindar ise, Hakk’ın emirlerini bildirir. Eğer rüya sahibi günahkarlardan ise, dayak yer. Okuduğu ezana kimsenin gelmediğini görmek; dinle alakasız, nefislerine karşı zalim bir kavim içinde boşuna mücadele etmektir. Komşunun damı üzerinde ezan okuyan, o hane sahibinin karısı ile gayr-ı meşru münasebette bulunur.

Kabe’nin üzerinde ezan okumak; bid’at çıkarmak veya Hz. Peygamberimizin ashabına küfretmeye delalettir. Yattığı yerde ezan okuyanın eşi; çok konuşur, etrafındakileri acze düşürür ve bıktırır, rüya sahibi bekar ise evlenir. Harap bir yerde ezan okumak; o bölgenin mamur olmasına, ahalisini kalabalıklığına işarettir. Hamamın içinde ezan okumak; hummaya işaret eder.
İbn-i Fuzale diyor ki: Beygir veya başka bir hayvanın üzerinde ezan okumak veya okunduğunu görmek; sefere işarettir. Gemide ezan okumak; işlerin kolaylaşmasıdır.

Rüyada ezan okumak veya yüksek sesle zikretmek, üst kademedeki büyüklere arkadaş olup, halka sesini duyurmaya delalettir. Eğer rüyadaki ses güzel ise, yorum daha kuvvetli olur.

Semada ezan okunduğunu, halkın da buna icabet ettiklerini gören rüya sahibi, onları hayra davet eder ve çağrısına uyulur.
Bir tepenin üzerinde ezan okunduğunu gören kimse, ehil ise vali olur, değil ise ticaretinden kazanç sağlar. Makbul bir sanatla meşgul olur.

Duvar üzerinde ezan okuyan kimse, halka barışı ve selamı telkin eder. Bir hanenin üstünde ezan okumak; o hane halkının, ölümlerine işaret eder.

Cünup birinin ezan okuduğunu görmek; ana babasının yalan ve iftiradan kurtulacaklarına işarettir.

Oyun ve eğlence yoluyla ezan okuyan kimse, aklını kaybeder.
Rüya aleminde namaz için kamet getirmek, vaadini tutmak, muradına ulaşmaktır. Bu rüya sıkıntıda olan için; genişlik ve üzüntüden kurtuluştur.
Kamet getirmek de ezan gibi yorumlanır.

Bu yazımızı beğendiyseniz, bu kategoride yer alan Rüyada Eyyüp ( A.s. ) Görmek başlıklı bir önceki yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir